Xin Quí Vị Ủng Hộ Cuôc Gây Quỹ VINAHF
Để Tiếp Tục Các Chương Trình Từ Thiện & Nhân Đạo Dài Hạn Tại Việt Nam

Admission by Invitation Only
Vào Cửa Bằng Vé Mời - Để Nhận Vé Mời Xin Liên Lạc info@vinahf.org hay gọi số (732) 939 5761

VINAHF Annual Fundraising Event on Sunday May 28th 2017
To Sustain The Charitable & Humanitarian Projects In Vietnam.

Mục Tiêu cuả VINAHF trong Năm 2017 - VINAHF's Goals in 2017.

VINAHF Letter To Call for Donation (English &Vietnamese) - Thư Kêu Gọi Đóng Góp Cho Cuộc Gây Quỹ.

VINAHF Achievements in 2016 - Thành Quả Của VINAHF trong năm 2016 - 2016 Achievement Summary Reported By Local VINAHF Volunteers.

Sơ Đồ Ghế Ngồi Đêm Dạ Vũ - Seat Diagram Of The Event Hall.

Musical & Dance Program - Chương Trình Ca Nhạc Đêm Dạ Vũ.

Thank-You To the Melody Band and Singers - Thư Cám Ơn Ban Nhạc Melody và Các Ca Sĩ Hát Phục Giúp Gây Quỹ VINAHF

List of The Donors For This Spring Fundraiser Drive 2017 - Các Nhà Hảo Tâm Đã Đóng Góp Cho Cuộc Gây Quỹ VINAHF Mùa Xuân Hằng Năm - Frequently Updated.

VINAHF Exceeded 2016 Charitable Targets - VINAHF Hoàn Thành Vượt Hơn Mục Tiêu cho năm 2016

Bài Viết Cho Cuộc Gây Quỹ 2017 Từ Một Thiện Nguyện Viên Về VINAHF

- VINAHF - A reliable address for the poor - Written by Catholic Nun serving in poverty-stricken area to VINAHF - Bài Viết VINAHF Địa chỉ đáng tin cậy của người nghèo

Video on VINAHF Micro Finance Program - Vài video Về Chương Trình Cho Vay Không Lãi Của VINAHF

Home Built For The Poor In 2016 - Các căn nhà VINAHF xây với Lửa Việt Trong năm 2016.

Một video Về các chương trình từ thiện của VINAHF - A short video on VINAHF charitable projects.

VINAHF Thực Hiện Thành Công Mục Tiêu Năm 2015. - Summary of VINAHF's 2015 achievements.

Chuyến đi từ thiện xuyên việt, và cứu trợ của VINAHF tại Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Trung & Bắc phần - VINAHF Charitable & Relief Trip in December 2013 in the coastal provinces of Vietnam.

Thông Tin Ngắn Về VINAHF - A Brochure on VINAHF

A volunteer wrote about project to build home for the poor - Một bài viết về Chương Trinh Xây Nhà Cho Người Nghèo -

Hình Ảnh Đêm Dạ Vũ Tại Khách Sạn Holiday Inn 2012 - Event Pictures of 2012 Fundraiser Event ( Taken by Bùi Giao )

Vietnam Humanitarian Foundation - VINAHF - Tổ Chức Nhân Đạo Giúp Đồng Bào Việt Nam - Please follow our Facebook at https://www.facebook.com/VINAHF

Kính Mong Quí Vị Đến Tham Gia Buổi Gây Quỹ "Trước Mua Vui Sau Làm Việc Nghĩa ! "