Co-operation between VINAHF and other charity organizations for more accomplishments

         For many other charity organizations with the same purpose to help the underpriviledge Vietnamese, VINAHF is willing and doing our best to co-operate with them to maximize the help to needy folks. VINAHF is looking for the synergy to achieve the same goals that VINAHF and other philantrophy organizations share. To view the pictures, click on the links, and sure you allow the browser to pop new windows to view some typical pictures on VINAHF's synergy for charity tasks.


If you know any plights and would like to help but don't know how to forward the help to them, please contact VINAHF, the volunteers of VINAHF will do best to deliver all your help to the doors of the receivers.


VINAHF Hợp Tác Với Tổ Chức Từ Thiện Bạn.


VINAHF sẵn sàng hợp tác và dùng mạng lưới thiện nguyện của VINAHF tại Việt Nam để hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện có cùng chung mục đích để hoàn thành các dự án của họ. VINAHF đang hợp tác và nhận được sự hỗ trợ manh mẽ của Bút Nhóm Lửa Việt ở New Jersey và Hội Giúp Trẻ Mồ Côi (VOSA ) ỏ Portland. VINAHF luôn luôn chủ trương là để giúp được tối đa và hữu hiệu trong khả năng rất hạn chế của mình thì nên hợp lực theo đúng nghĩa "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" và VINAHF mong muốn hợp tác để tối ưu hóa các nguồn lực trong công việc nhân đạo giúp cho đồng bào tại Việt Nam. Xin bạn bấm vào các links để xem các hình ảnh của sự hợp tác giữa VINAHF và các tổ chức từ thiện bạn. Các bạn phải cho phép trình duyệt (browser) mở các windows để xem các hình ảnh này.

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗搲㔲昴慤搷㜰〸㠹㔰㐸㈱捥㤴攴ㅤっ椿㵤ㅣ㠶ㅦ搵㥢ㄲ㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴